Direktorica ASK-a pisala ambasadorima EU: Novovićeva ,,ruka pravde“ ili bezobzirna lična osveta?

Dvije sedmice od hapšenja, nevjerovatno zvuči informacija da protiv direktorice ASK-a Jelene Perović još nema naredbe o sprovođenju istrage – kao da se još dopisuju moguća krivična djela iako je prvobitno bio zatražen pritvor do 30 dana!

U pismu ambasadorima EU, SAD Jelena Perović otkriva informacije koje pokazuju da su i Vladimir Novović i Predrag Šuković imali mnogo ličnih motiva da se ,,neprijateljski“ ponašaju prema direktorici ASK-a. Pitanje je, međutim, zašto o svemu ćuti Tužilački savjet na čijem je čelu Milorad Marković koji – umjesto Novovića – dobrovoljno rukovodi akcijom?!

Način na koji sam lišena slobode daje mi razloga za ozbiljnu sumnju da cilj akcije istražnih organa nije bilo zadovoljenje pravde, već pokušaj da se unizi moje dostojanstvo, dostojanstvo moje porodice, povrijede osnovna ljudska prava i slobode i napravi predstava za javnost… Razlozi za ovakav progon izraženog političkog karaktera nalazim da su postupci koje je ASK pokrenula protiv čelnika Specijalnog državnog tužilaštva Vladimira Novovića, koji selektivno primjenjuje pravdu i krši zakone na štetu građana Crne Gore – ocijenila je, između ostalog, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović u pismu koje je juče poslala ambasadorima EU i SAD u Crnoj Gori, a u koje je Pobjeda imala uvid.

Direktorica ASK-a lišena je slobode u srijedu 17. aprila u spektakularnoj akciji petnaestak maskiranih pripadnika Specijalnog policijskog odjeljenja kojim rukovodi Predrag Šuković, a koje je djelovalo po nalogu glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića. Iako je navodno bila ,,potraga“ za zvaničnim dokumentima ASK-a i odlukama Jelene Perović, detaljno je – po nalogu sudije za istragu Gorana Šćepanovića – obavljen pretres prostorija, kasnije i stana u kojem Perović živi, uz brutalno kršenje osnovnih ljudskih prava.

Danas, dvije sedmice od hapšenja, nevjerovatno zvuči informacija da protiv direktorice ASK-a još nema naredbe o sprovođenju istrage, kao da se još dopisuju moguća krivična djela iako je prvobitno bio zatražen pritvor do 30 dana!

Ništa se ne dešava slučajno, kao što nije tek nenamjerna greška svojevrsna golgota koju je preživjela Jelena Perović od časa hapšenja: informacije kojima Pobjeda raspolaže pokazuju da su Vladimir Novović, kao i Predrag Šuković imali mnogo ličnih motiva da se ,,neprijateljski“ ponašaju prema direktorici ASK-a.

BRUTALNO GAŽENJE OSNOVNIH PRAVA

Prema informacijama Pobjede, po nalogu tužiteljke Maje Janković izuzeto je čak šest stotina raznih dokumenata, od podataka o utrošku goriva, kilometraže službenog automobila, do uredbi i rješenja o naknadama i varijabilama koje je ASK već dostavio SDT-u?!

“Zbog povreda mojih procesnih prava i prava zaposlenih tokom pretresa, nečovječnog ponašanja tokom zadržavanja po nalogu tužiteljke Maje Janković, a naročito činjenice da su tri službenika policije mom maloljetnom djetetu ograničila slobodu kretanja bez prisustva zakonskog zastupnika ili predstavnika Centra za socijalni rad, kako ih zakon obavezuje, kao i zbog nezakonitog postupanja u procesu identifikacije, pokrenuću odgovarajuće postupke”, napominje Perović.

Pobjeda je protekle sedmice objavila da je maloljetna kćerka Jelene Perović bila privremeno spriječena da ide u školu, a da joj je pretresan i đački ruksak, sve uz obrazloženje da se traga za ,,dokaznim materijalom“?!

Nije tu bio kraj ,,procesnim maltretiranjima“. Prvo je specijalna tužiteljka Maja Janković – koja je iz Osnovnog tužilaštva u Podgorici prekomandovana u Specijalno državno tužilaštvo po izričitom zahtjevu glavnog specijalnog tužioca Novovića – čitav dan kasnila sa saslušanjem, jer ,,nije bilo slobodnog termina“!

Tek nakon 21 sat od lišavanja slobode Jelena Perović je u četvrtak 18. aprila privedena kod tužiteljke.

“Kada mi je prvi put predočena sadržina krivične prijave i radnje koje mi se stavljaju na teret. Rečeno mi je da sam ,,nezakonito postupala i time pričinila štetu Budžetu Crne Gore“, ističe Perović u pismu.

ČETIRI ,,SUMNJIVE RADNJE“

I tada je tužiteljka Janković prvi put navela Perović što joj se, do tog časa, stavlja na teret: nezakonito donošenje odluke i rješenje o formiranju radne grupe i naknadi za rad u njoj; nezakonito donošenje odluke o isplati naknada članovima Savjeta ASK; nezakonito donošenje odluke o isplati varijabilnog dijela zarade i nezakonito donošenje odluke o isplati prekovremenog rada.

Zanimljivo, prvobitne informacije koje je plasirao režimski koncern Vijesti, a potom i Javni servis RTCG, da je riječ o zloupotrebi korišćenja službenog automobila – netragom su nestale.

“Oduzeta dokumentacija o upotrebi službenog vozila je, naprasno, iščezla iz daljeg postupka, vjerujem zbog pritiska javnosti i činjenice da je vozilo koje koristim za tri godine prešlo svega 40.000 kilometara”, ističe Perović u pismu.

Potom ambasadorima EU i SAD detaljno obrazlaže neutemeljenost navoda Specijalnog državnog tužilaštva.

Perović naglašava da je – što se tiče formiranja radne grupe i isplata naknada – postupala u skladu sa Statutom ASK.

“Članom 24 je propisano da direktor može samostalno, kao i na predlog Savjeta, da formira stručna i savjetodavna radna tijela (komisije, radne grupe, odbore i dr). Članovi stručnog ili savjetodavnog tijela imaju, u skladu sa finansijskim mogućnostima ASK, pravo na naknadu, čiju visinu i način ostvarivanja određuje direktor posebnom odlukom”, ističe Perović i u prilogu pisma dostavlja Odluku i Statut ASK-a.

Potom odbacuje tužiteljski navod da je prekršila član 31, stav 6, Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, navodeći da tužiteljka Janković ,,svjesno zanemaruje činjenicu da naknada ostvarena radom u radnoj grupi nije zarada, shodno pomenutom zakonu“.

“Budžetske inspektorke su u svom nalazu – koji je preuzela tužiteljka – za tri navodne nepravilnosti navele da je trebalo da se primjenjuje Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, a za jednu nepravilnost, obračun naknada za članove Savjeta ASK, da je trebalo da se primjenjuje Zakon o sprečavanju korupcije. To upućuje na zaključak da ni same inspektorke, a sa njima i tužiteljka, nijesu dosljedne u primjeni prava, već postupak prilagođavaju unaprijed planiranom ishodu”, precizno uočava Perović.

Nakon toga daje ,,razarajuće upoređenje“ sa istim postupanjem i odlukama o naknadama koje je donio Tužilački savjet!

“Posebno naglašavam da se naknade u Tužilačkom savjetu Crne Gore, za rad članova Savjeta koje takođe bira Skupština Crne Gore, na isti način donose kao i u ASK-u. Čudi da je vrhovni državni tužilac Marković Milorad, koji je preuzeo nadležnost glavnog specijalnog tužioca za praćenje rada tužiteljke Maje Janković, dozvolio da mi se stave lisice na ruke zbog pravne situacije u kojoj se i on nalazi”, objašnjava Perović.

Napominje da Marković ,,svakomjesečno donosi odluke o isplati naknada sebi i ostalim članovima Tužilačkog savjeta“, a da osim Tužilačkog savjeta, ista pravna situacija je i u Sudskom savjetu, Državnoj revizorskoj instituciji (DRI), ministarstvima, sekretarijatima u Vladi Crne Gore te agencijama. U prilogu pisma Perović, kao dokaze, daje linkove zvaničnih izvještaja DRI, ministarstvima, sekretarijatima u Vladi Crne Gore te agencijama… Bez odgovora je pitanje: zbog čega se isti postupci starješina organa različito tretiraju u Specijalnom državnom tužilaštvu?
Ostaje ključno pitanje: zbog čega se isti postupci starješina organa različito tretiraju, pa se Jeleni Perović stavljaju lisice na ruke, a za istu odluku Milorad Marković se stavlja u poziciju progonitelja direktorice ASK-a?

Ponašanje tužiteljke i budžetskih inspektorki i insistiranje da ja, kao direktorica ASK, nijesam ovlašćeno lice za donošenje rješenja, kako o prekovremenom radu, tako i o varijabilnom dijelu zarade, pokazuje silu moći nad zakonom”, zaključuje Perović, uz napomenu da je u članu 88 Zakona o sprečavanju korupcije, kao i odredbama Statuta Agencije za sprječavanje korupcije i Poslovnika o radu Savjeta, sve eksplicitno propisano.

LIČNI MOTIVI NOVOVIĆA

U pismu ambasadorima EU i SAD, direktorica ASK-a vrlo precizno navodi i ,,lične motive za progon izraženog političkog karaktera“ i ta se formulacija odnosi na – interese glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i načelnika Specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića.

Jelena Perović smatra da je dio motiva za njen progon vezan za postupke koje je Agencija za sprječavanje korupcije pokrenula protiv Specijalnog državnog tužilaštva koje, kako ističe direktorica ASK-a u pismu, ,,selektivno primjenjuje pravdu i krši zakone na štetu građana Cme Gore“.

“Najflagrantnije kršenje ogleda se u nezakonitom oduzimanju predmeta specijalnim tužiocima izabranim od strane Tužilačkog savjeta na osnovu javnog poziva, koji su dati u rad tužiocima koje je glavni specijalni tužilac sam izabrao, što bi, po Zakonu o državnom tužilaštvu, trebao da bude osnov za njegovo razrješenje”, decidna je Perović.

Direktorica ASK-a u pismu ne otkriva identitete tužilaca i tužiteljki kojima je glavni specijalni tužilac oduzeo predmete, kao što su ostali u anonimnosti tužioci koje je Novović ,,kooptirao“ iz drugih tužilaštava iako nijesu ispunili uslov od deset godina tužilačkog iskustva.

Prema informacijama Pobjede, nadzor ASK-a nad postupanjem Novovića i vrha SDT-a počeo je krajem novembra i trajao je sve do kraja 2023. godine, kada su ustanovljene, kako je precizirano u izvještaju ASK-a, velike nezakonitosti u oduzimanju i dodjeli predmeta“.

“Već tada sam znala da će da pripremaju moje hapšenje iako nema zakonskih osnova”, kazala je Perović u nedavnom intervjuu za TV E.

Osim tog ,,zamjeranja“, Novović je imao još razloga da Perović doživljava kao osobu koju treba ukloniti sa pozicije čelnice ASK-a.

“Takođe, Agencija za sprječavanje korupcije je utvrdila da je glavni specijalni tužilac učestvovao u donošenju nezakonite odluke o prestanku radnog odnosa za 10 sutkinja, navodno zbog toga što su stekle uslove za starosnu penziju. Ta odluka je naknadno poništena, ali se šteta nije mogla ispraviti, jer su na njihova mjesta izabrane nove sudije, od kojih neke bez traženih uslova za te pozicije”, objašnjava direktorica ASK-a.

Pobjeda je u više navrata pisala o odluci Sudskog savjeta, čiji je član tada bio Vladimir Novović i o pogubnim posljedicama koje je izazvala, kao i šteti po državni budžet zbog nezakonitog penzionisanja.

U pismu ambasadorima Perović nabraja još Novovićevih poteza koji su bili pod lupom rada ASK-a.

“Ukazivali smo i na kumovske veze glavnog specijalnog tužioca sa vršiteljkom dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vučković Vesne, u čijem izboru je, kao član Sudskog savjeta, učestvovao”, napominje Perović.

“Posebno napominjem da državni tužioci upućeni u SDT – na što je takođe ukazivala ASK – ne mogu da preduzimaju krivično gonjenje, što znači da su sva posljednja hapšenja, koja su javnosti slavodobitno predstavljena kao rezultat borbe protiv korupcije na visokom nivou, vođena od strane neovlašćenih tužilaca”, upozorava direktorica Agencije za sprječavanje korupcije.

,,NEZGODAN SVJEDOK“

Osim ličnih razloga Vladimira Novovića, u pismu ambasadorima se otkriva i da je Predrag Šuković, načelnik SPO, imao lične motive da se ,,pozabavi Jelenom Perović“.

Istovremeno problematizuje se i uloga čelnika Demokratske Crne Gore, čiji je lider Aleksa Bečić imao užasnu objavu hapšenja prije stvarnog hapšenja Jelene Perović, što navodi na zaključak da su političari u vlasti bili, ne samo u toku, nego moguće i dio ekipe koja je osmislila akciju.

“To nije sve: ASK je analizirala imovinski karton šefa SPO Predraga Šukovića i utvrdila nesrazmjeru između prijavljenih i stvarnih prihoda i imovine. Ako se tome doda javno iznijet stav poslanika vladajućih Demokrata Momčila Lekovića, koji je otvoreno kazao da sam politički nepodobna (TV emisija RTCG, 17. aprila) kao i preuranjen istup predsjednika te partije Alekse Bečića, jasni su motivi koji stoje iza pokušaja moje diskreditacije i utišavanja kao „nezgodnog svjedoka“,  tvrdi Perović.

Ona naglašava da je postala ,,nezgodan svjedok“ upravo zato što je na čelu institucije koja je pokrenula niz postupaka, otkrivajući i javnosti ukazujući na nezakonit rad dijela pravosuđa i bezbjednosnog sektora, te njihovu interesnu povezanost sa vladajućim strukturama.

Perović je u pismu ambasadorima pomenula samo dio duže istorije ,,nesuglasica“, ne samo sa Vladimirom Novovićem, već i sa njegovom suprugom Lidijom.

Pobjeda je u dva navrata pisala da još od početka 2021. godine postoje najmanje tri neuralgične tačke odnosa bračnog para Novović i Jelene Perović.

Konflikt je poprimio lične i porodične obrise kada je Novovićeva supruga Lidija, rođena Damjanović, svojevremeno u ime MANS-a, prijavila Jelenu Perović da je utajila porez na kapitalnu dobit prilikom kupovine stana u Podgorici. Ispostavilo se da prijava nije bila osnovana, ali je Lidija Novović napredovala u karijeri – od ,,zainteresovane građanke“ postala je sutkinja Upravnog suda Crne Gore. Kasnije su uslijedili vrlo neugodni, kompromitujući izvještaji ASK-a koji su ukazivali da je Komisija za sudije, čiji je član bio Vladimir Novović favorizovala sutkinje Seku Piletić i Vesnu Vučković, koja je inače – kuma porodice Novović.

Kada se ovako poslože činjenice, čini se da direktorica Agencije za sprječavanje korupcije s razlogom strahuje da je protiv nje pokrenuta mašinerija povezanih lica na moćnim pozicijama. Koji zaista žele da uklone sa državne pozicije – nezgodnog svjedoka.

“Molim Vas da sa posebnom pažnjom ispratite dalji razvoj slučaja, jer sam, naročito zbog tajminga, uvjerena da se ne radi samo o brutalnom obračunu sa mnom, već o pokušaju da se blokiranjem rada ASK utiče na (ne)ispunjavanje mjerila iz poglavlja 23 pristupnih pregovora, a time uspori ili u potpunosti zaustavi proces evropskih integracija”, ističe direktorica ASK-a Jelena Perović na kraju pisma koje je juče poslato svakome diplomati ponaosob.

Kad tužiteljka ,,ispituje krv“ uz medijski progon i politička hapšenja prije hapšenja

Vijest o hapšenju direktorice ASK-a objavljena je u režimskom koncernu ,,Vijesti“ puna tri sata prije lišavanja slobode, a potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić je, takođe koji sat prije hapšenja, pohvalio na društvenoj mreži Iks akciju SPO i SDT-a.

“Nakon što sam lišena slobode naočigled svih službenika ASK-a, a u prisustvu kamera vodećih crnogorskih televizija, u atmosferi linča kojoj su, širenjem neistina i/li nepotpunih informacija, doprinijeli pojedini nosioci izvršne vlasti – potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić je oko 10 sati, dakle, više od tri sata ranije, čestitao SDT-u na hapšenju – sprovedena sam u svoj stan radi pretresa, pa u kancelarije SPO, a zatim u prostorije za zadržavanje.

Po nalogu tužiteljke Maje Janković, uz kršenje osnovnih ljudskih prava, nezakonito mi je uzet DNK uzorak, jer nije postojala naredba sudije za istragu. Izuzimanje dokumentacije u ASK-u je nastavljeno istog dana i noći i dan kasnije, u četvrtak, 18. aprila, ,,u cilju utvrđivanja osnova sumnje da li u sastav produženog krivičnog djela ulaze i druge protivpravne radnje osumnjičene, osim onih zbog kojih je postupak pokrenut“, kako je navedeno u zvaničnom saopštenju SDT-a. Drugim riječima, lišena sam slobode, a dokazi će se naći naknadno”,  piše direktorica ASK-a ambasadorima zapadnih država u Crnoj Gori.

Iživljavanje

Nakon što je sa posla direktno sprovedena u ,,betonjerku“ Uprave policije, Jeleni Perović je po nalogu tužiteljke prvo uzet DNK-a (?) a potom nije dozvoljeno da obuče trenerku koju joj je donio njen branilac Nikola Martinović.

“Ne možemo da dozvolimo preobuku”, kazao je šturo policijski službenik, naglašavajući da je to po izričitoj naredbi specijalne tužiteljke Maje Janković.

Nekoliko dana kasnije, kada je već direktorica ASK-a bila u svom stanu, tužiteljka Janković je tvrdila da ona nije dala, niti je mogla, dati takvu naredbu policiji.

U času dok je trpjela svojevrsno tužilačko-policijsko iživljavanje, Perović nije imala informaciju da su crnogorski policajci zaustavljali i legitimisali njenu maloljetnu kćerku.

Dva odbijanja zahtjeva o izuzeću – u jednom danu

Direktorica ASK-a Jelena Perović je 29. aprila, kao osumnjičena, u dva navrata preko branioca, advokata Nikole Martinovića, podnosila zahtjeve za izuzeće tužilaca.

Prvi put se tražilo izuzeće tužiteljke Maje Janković, jer je ,,u izuzetno bliskim odnosima sa licem Kristina Baletić“, za koju je tužiteljka navela da će biti saslušana kao svjedok, iako se – kako se tvrdi u zahtjevu za izuzeće – ,,moguće činjenice ne odnose na bilo kakvu zloupotrebu“.

Tada je ekspresno zahtjev za izuzeće tužiteljke Janković odbio vrhovni državni tužilac Milorad Marković.

Odmah je podnešen i drugi zahtjev za izuzeće, ovog puta protiv Milorada Markovića, koji je, nakon što se ,,samoizuzeo“ Vladimir Novović, objeručke prigrabio kontrolu u ovom predmetu.

Zahtjev za izuzeće je bio motivisan činjenicom da i vrhovni državni tužilac Marković potpisuje rješenja o naknadi članovima Tužilačkog savjeta, iako su i on i članovi Savjeta izabrani od strane Skupštine. To je, tvrde podnosioci zahtjeva, ,,identična pravna situacija za koju je okrivljena Jelena Perović, pa i ona i Milorad Marković ,,potpisuju identična dokumenta i odluke za isplatu nadoknada članovima Savjeta ASK i Tužilačkog savjeta“.

I ova akcija je bila bez rezultata: Jelena Đaletić, zamjenica vrhovnog državnog tužioca, odbacila je zahtjev za izuzeće njenog šefa, vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića.

Normalno, zar ne?

Pobjeda

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment