Monstat odgovorio na navode MANS-a: Zapošljavali smo anketare, popisivače

Povodom navoda MANS-a, da je uoči izbora ove godine sklopljeno preko 12 hiljada ugovora o zapošljavanju, u kojem se navodi da je Monstat sklopio najveći broj ugovora – 144, iz Monstata je saopšteno da njihov rad počiva na primjeni Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( “Sl. list CG”, br. 18/12, 47/19 ) koji je pravni okvir za proizvodnju i diseminaciju zvanične statistike.
Članom 31 citiranog zakona je propisano: “Proizvođači zvanične statistike mogu za vršenje pojedinih poslova u vezi sa aktivnostima zvanične statistike zaključivati ugovore sa fizičkim licima (anketar, procjenitelj, popisivač, kontrolor, instruktor i druga lica) ili pravnim licima registrovanim za obavljanje tih poslova, u skladu sa zakonom”.
“Postupajući u skladu sa ovim članom Uprava za statistiku je dobila potrebnu saglasnost od Ministarstva finansija, za angažovanje ovih lica za polugodišnji period za 2023. godinu. Uprava za statistiku angažovanje ugovoraca vrši na osnovu Ugovora o djelu u skladu sa čl. 669 Zakona o obligacionim odnosima. Sve zaključene ugovore, ovaj organ je u blagovremenom roku dostavio Agenciji za sprečavanje korupcije, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl.list CG“,br.3/2020;38/2020), čime je ispoštovao zakonsku obavezu”, saopšteno je iz Monstata.
Godišnjim planom zvanične statistike za 2023. godinu ( “Sl. list CG”, br. 05/23) propisan je broj statističkih istraživanja koje će sprovoditi Uprava za statistiku, ukupno 165.
Statistička istraživanja se, pojašnjavaju, vrše na mjesečnom, kvartalnom, polugodišnjem, dvogodišnjem i trogodišnjem nivou, a velika statistička istraživanja i na desetogodišnjem nivou, kao npr. popis stanovništva. Ove vremenske različitosti, nadalje ukazuju iz Monstata, uslovljavaju i vrijeme angažovanja ugovoraca, koji će ankete sprovoditi na terenu.
“Ovaj organ je veoma odgovoran u opredjeljenju koja će lica biti ugovorci, iz razloga njihovog kvalitetnog i kvantitativnog rada na terenu tj. prikupljanja podataka, jer se u daljem statističkom procesu – unosa, šifriranja, kontrole i obrade podataka, dobija zvaničan statistički podatak. Prikupljeni podaci moraju biti tačni i precizni i kvalitetni.
Smatramo da se na osnovu iznijetog izjašnjenja, može sagledati sva kompleksnost statističkog rada u vezi sa brojem angažovanih anketara, a sve u cilju dobijanja kvalitetnog statističkog podatka. Uprava za statistiku zaključivanje ugovora sa anketarima, vrši u cilju obezbjeđivanja redovnog i kontinuiranog statističkog rada, a ne u cilju predizbornih i izbornih kampanja, predsjedničkih ili parlamentarnih izbora, uz poštovanje citiranih zakona”, zaključuje se u saopštenju.

Parlamentarni izbori 2023
MANS: Uoči izbora sklopljeno preko 12 hiljada ugovora o zapošljavanju
05.06.2023. 11:42

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment