Stoji na mjestu mnogo starijeg zdanja: Kompleks Crkve Sv. Mateja u Kotoru

Biseri crnogorske kulture

Arhitektonska skladnost, bogat umjetnički inventar i istorijski značaj crkve neodvojivo isprepleten sa znamenitim dobrotskim bratstvima, čine je važnim kulturnim dobrom

piše: Ivan Kern

Kompleks Crkve. Sv. Mateja nalazi se na popločanom platou ojačanom bedemom prema moru u blizini Kotora.

Prema podzidanom uzdignutom platou vodi dvojno široko stepenište. Graditeljski kompleks sastoji se od crkve sa odvojenim zvonikom, dvije bočne kapele sa kupolama, sakristije, parohijskog doma i jedne odvojene crkvene zgrade.

smk2

Rješenje kojim je stavljen pod zaštitu kao vrijedno sakralno kulturno dobro donijeto je 1957. godine. Kompleksu je pripadalo i staro groblje koje je nažalost probijanjem magistrale u neposrednoj blizini Crkve Sv. Mateja odsječeno od cjeline kojoj je prirodno pripadalo.


Crkva je podignuta na mjestu manje i mnogo starije crkve, koju pisani izvori pominju još u 13. vijeku, a koja je stradala u zemljotresu 1667. godine. Budući da je građena prilozima dobrotskih porodica, tako su joj postepeno dograđivani apsida, sakristija, južna kapela, zvonik i sjeverna kapela.

Tako da je Crkva Sv. Mateja približno današnji izgled dobila 1670. godine. Ima jednobrodnu osnovu i kvadratnu apsidu zasvedenu rebrastim svodom. Kako su dvije bočne kapele spojene sa naosom, to osnova izgleda krstoobrazna.

Pročelje crkve je raščlanjeno pilastrima, portalom sa prekinutim zabatom, rozetom i atikom s volutastim završetkom. Ona, sa zvonikom postavljenim u istoj ravni, te sukcesivno dograđivanim djelovima, odaje utisak skladnosti i umjerene barokne dinamičnosti.

smk5

Današnji monumentalni barokni izgled upotpunjuje i bogatstvo enterijera: mermerni oltari, umjetničke slike i skulpture, kao i brojni dragocjeni obredni predmeti od srebra i tekstila.

U crkvi ima više vrijednih umjetničkih djela. Tu se nalazi slika Sv. Nikole od P. A. Novelija, scene Križnog puta od domaćeg slikara Marka Radoničića, mermerni reljef Navještenja od Đ. Bonace i dr. U crkvenoj riznici čuva se slika Bogorodice sa Djetetom od Đ. Belinija, čuvenog mletačkog slikara.


Arhitektonska skladnost, bogat umjetnički inventar i istorijski značaj crkve neodvojivo isprepleten sa znamenitim dobrotskim bratstvima, čine Crkvu Sv. Mateja važnim kulturnim dobrom crnogorske kulturne baštine. Nadamo se da će ga zaobići buduća infrastrukturna probijanja, dodavanja i proširenja.

Analitika

Podijeli:

Related posts

Leave a Comment